GD-text-logotyp

Deltagaranmälan till GD 2023

Anmälningsvillkor


 1. Anmälan är bindande (men kan i sin helhet överföras till en (1) person inom samma företag).

 2. Avgiften betalas mot faktura (till Svenska Geotekniska Föreningen), betalningsvillkor 30 dagar. Moms 25% tillkommer. (Företag utanför Sverige debiteras också moms i enlighet med gällande skattelagstiftning.)

 3. Eventuella invändningar mot fakturan måste göras inom 8 dagar.

 4. Försenad betalning medför lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

 5. En deltagarlista kan publiceras, digitalt och/eller i tryckt form.

 6. Fotografering och/eller filmning kan ske på GD av arrangören, vilket kan användas i marknadsföringssyfte.

 7. Force Majeure: På grund av krig, särskilda åtgärder från stat och/eller kommun, lockout, brand eller annan liknande händelse kan arrangören tvingas ställa in eller skjuta upp konferensen utan att vara ansvarig för någon del av deltagar- och middagsavgiften, ej heller för eventuella andra kostnader som deltagarna därigenom kan orsaka.

 8. Om ett giltigt vaccinintyg, eller liknande, krävs vid tillfället för evenemanget, för tillträde till evenemanget, måste vi följa dessa riktlinjer. SGF är ej återbetalningsskyldiga för någon del av deltagar- och middagsavgift och åtar sig inget ansvar för eventuella andra kostnader som deltagaren må ha ådragit sig.

 9. Avbokningsvillkor
  • Avbokning t.o.m 29/1 = 50% återbetalning.
  • Avbokning från 30/1 till 15/2 = 25% återbetalning.
  • Avbokning fr.o.m 16/2 = 0% återbetalning.
  • Avbokning ska ske skriftligen till gd(a)omnex.se
Terms of registration


 1. Registration is a firm order (may be transferred in its entirety to one (1) person within the same company).

 2. The fee is paid against invoice (to Swedish Geotechnical Society), payment terms 30 days. Swedish VAT 25% will be added. (Companies resident outside of Sweden are also charged VAT in accordance with current tax legislation.)

 3. Any objections to the invoice must be made within 8 days.

 4. Delayed payment entails a statutory reminder fee and default interest.

 5. A list of delegates might be published, digitally and/or in print.

 6. Photography and/or filming may take place at GD by the organizer, which may be used for marketing purposes.

 7. Force Majeure: Due to war, special measures by state and/or municipality, lockout, fire or other similar event, the organizer may be forced to cancel or postpone the conference without being liable for any part of the participation and dinner fee, nor for any other costs which participants may thereby be caused.

 8. If a valid vaccine certificate, or similar, is required at the time of the event, for admission to the event, we must follow these guidelines. SGF is not liable for repayment of any part of the participation and dinner fee and is not responsible for any other costs incurred by the participant.

 9. Cancellation policy
  • Cancellation until 29/1 = 50% refund.
  • Cancellation from 30/1 to 15/2 = 25% refund.
  • Cancellation from 16/2 = 0% refund.
  • Cancellation must be submitted in writing to gd(a)omnex.se